رسول اکرم صلى الله علیه و آله و سلم
سوگند به آن کس که مرا نوید دهنده بر انگیخت،

خداوند هرگز یکتا پرست را در آتش عذاب ندهد.