شهید سید مرتضی آوینی

گمنامی برای شهرت پرستها دردآور است اگرنه، همه اجرها در گمنامی است.

خوشا آنانکه مردانه می میرند و تو ای عزیز!

خوب می دانی که تنها کسانی مردانه می میرند که مردانه زیسته باشند.

حلقوم ها را می‌توان برید اما فریادها را هرگز، فریادی که از حلقوم بریده برمی‌آید، جاودانه می‌ماند.شهید گمنام


شهید گمنام


شهید گمنام


شهید گمنام


شهید گمنام