بهانه عاشقی

گاهی چشم غیر مسلح برای دیدن بعضی چیزها لازم است

که وقتی سجده می کنی یادت بیاید عکسهایی که از نکته سنجی های خالقت گرفتی فقط ذره کوچکی از قدرت اوست و این دلیلی بشود برای عاشقانه هایت

مگر نمی شود

چرا می شود دیدن یک موجود میلی متری تو را به خدا عاشق ترت کند

ماکرو


ماکرو


ماکرو


ماکرو


ماکرو


ماکرو


ماکرو


ماکرو


ماکرو


ماکرو


ماکرو


ماکرو


ماکرو


ماکرو


ماکرو