بانوی آب و آیینه

آنچه می گویند همه دل را می گیرد

محبت شماست

ولا غیر...

حرمتان عجیب آرام بخش است

مثل دستان مادر

راستی آنکه شما را زیارت کند انگار به زیارت مادر رفته است

حقیقت دارد ؟

دلم هوای سحرهای سرد قم را کرده ...

بطلب  ما را بانو