شال ماتمت آبرو به من داد

موج پرچمت دل رو داده بر باد


پرچم