ایستاده ام کنارت
بی کران تو را می بینم و گاه آرزوی نسیمی دارم که از سمتت بوزد و مرا بنوازد
مولایم
مثل دریا بی کرانی
و من در ساحل آرامش ولایتت زانو زده ام
دلم آرزوی سایه سار ایوان طلایت را دارد
مولایم
ما را بطلب که سخت محتاج تنفس در هوای نجفیم

حرم


حرم


حرم


حرم


حرم


حرم


حرم