نگاهشان که می کنم گاهی دلم را ترس می گیرد
که مبادا من به روزی برسم که حسرت گذشته را بخورم!
مبادا روزی برسد که یکجوری برگردم و پشت سرم را نگاه کنم!
دلم می خواهد ...روزها طوری سپری شود که حسرتی پسش نباشد ....

حسرت


حسرت


حسرت


حسرت