شهید قربان شیرودی:
خدایا به من تنهایی در انبوه جمعیت عطا کن