بی داد رفت لاله ی برباد رفته را

یارب خزان چه بود بهار شکفته را

هر لاله ای که از دل این خاکدان دمید

نو کرد داغ ماتم یاران رفته را


بهار لاله ها


بهار لاله ها


بهار لاله ها


بهار لاله ها


بهارلاله ها


بهارلاله ها


گل های بهاری


گل های بهاری