این روزها که از کاروان راهیان جا مانده ایم

دلتنگی بیشتر خودش را نشان می دهد

انگار چیزی کم است

خیلی کم 

ولی .....

دلمان گرم است به دیدن این عکسها و یاد آن روزها

اگر چه همیشه چیزی گوشه عقلمان می کوبد

که دیگر ما مدیون شهدای جدیدی داریم می شویم که حتی در دهه بعد از ما متولد شده اند ....

و ما همچنان مدیون خون شهداییم.......


یادمان


یادمان


یادمان


یادمان


یادمان


یادمان


یادمان


یادمان


یادمان


یادمان


یادمان