پائیز هزار رنگ را دوست دارم
همیشه برای آمدنش لحظه شماری می کنم
اما پائیز هم با همه زیبائیش در روز های خودش دل پذیر است
اصلش اینست
دلم یک رنگی و سفیدی زمستان را می خواد
در شهر ما چند سالیست پائیز تا آخر زمستان ادامه دارد ....
 دلم یک رنگی زمستان را می خواهد ....پاییز ماندنیپاییز ماندنیپاییز ماندنی